RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ŁAPKI W RUCH DLA KLIENTÓW

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Łapki w ruch, ul. Wyzwolenia 84, 85-790 Bydgoszcz, rodo@lapkiwruch.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy lub usługi, podstawa: konieczność wykonania umowy lub usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust 1 lit b) RODO. Dane przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy lub wykonania usługi;

b. nawiązywania i utrzymywania relacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży/zakupu usług, przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

c. prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami (np. podatkowymi);

e. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody;

f. podniesienia jakości usług np. poprzez badanie satysfakcji dotyczącej zrealizowanej umowy bezpośrednio po jej zakończeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług. Dane przetwarzane będą do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;

i. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy. Dane przetwarzane będą do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem reklamacji, skargi, wniosku lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

j. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów administratora. Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest ona zawsze dobrowolna i może być odwołana w każdej chwili. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami mailowo (iod@lapkiwruch.pl), korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie spółki (dane kontaktowe administratora).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności. W szczególności dane mogą być przekazywane: dostawcom usług płatności on-line, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych.

TWOJE PRAWA

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi i które przetwarzane są na podstawie umowy, wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i w prawidłowy sposób zrealizować umowę. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów opisanych w niniejszej klauzuli.